Privacy & Disclaimer

Het gebruik van de website van www.heroconstruct.be (de “Website”) is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan HERO CONSTRUCT NV, met maatschappelijke zetel te Reihagenstraat 1, Dendermonde en met ondernemingsnummer BE0454.643.849 (hierna: “Wij” of de “Onderneming”).

 

Jouw persoonlijke gegevens

Bij het bezoek van deze site worden er geen gegevens verwerkt, tenzij u het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt, door Hero Construct (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen. Daarnaast worden er ook gegevens verwerkt die worden verkregen via rechtstreekse contacten met u als betrokkene. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt, maar wel bijgehouden om u te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op de contractuele relatie of op de daaraan voorafgaande contacten. Als u dat niet wenst, volstaat het dit mee te delen, via een reactie op het bericht dan wel via het contactformulier.

Op de website van Hero Construct zijn een aantal cookies geplaatst met als enkele doel het bezoek van de site mogelijk te maken en optimaal te laten verlopen en u toe te laten via het formulier te communiceren. De wet verwerking persoonsgegevens biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met Hero Construct, via het contactformulier. Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via de volgende link.

Als u het niet eens bent met de manier waarop Hero Construct uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

 

Inhoud & aansprakelijkheid

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

 

Intellectuele Eigendom & Copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Hero Construct. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Hero Construct is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hero Construct. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

 

Belgisch recht

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.

 

Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. Hero Construct beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Hero Construct enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Hero Construct maakt geen analyses van de IP adressen.

 

Cookies

De Hero Construct website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies die gebruikt worden op de website van Hero Construct verzamelen ook demografische gegevens over de bezoekers.

 

Veiligheid

Op de website van Hero Construct zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Hero Construct werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@heroconstruct.be

 

Links

De website van Hero Construct bevat links naar andere sites. Hero Construct oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Hero Construct het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van Hero Construct heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

 

Meldingen en Aanpassingen

Hero Construct behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.